Home
Foto's  huisje
Slideshow
Route  en  ligging
Schoorl en omgeving
Foto's  Schoorl
Gastenboek
Prijzen en agenda
Algemene Voorwaarden
Contact

Algemene Voorwaarden

Kijk voor reserverings- en betalingsvoorwaarden onder de rubriek "Prijzen en agenda".

Het Heerehuisje biedt plaats aan maximaal 4 personen.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
In het huisje mag niet worden gerookt.

De borgsom bedraagt 150 euro.
Als het huisje na de huurperiode zonder schade aan in- of exterieur of inventaris is opgeleverd en de huurder alle verplichtingen is nagekomen, wordt de borgsom zo spoedig mogelijk teruggestort.
Eventueel veroorzaakte extra kosten, zoals het repareren van door de huurder veroorzaakte schade of extra schoonmaakkosten worden op de borg in mindering gebracht.

In het huisje zijn beddengoed en 1 handdoek per persoon aanwezig.

De huurovereenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging aan de huurder. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door deze bevestiging. De huurder dient de bevestiging goed te controleren en eventuele onjuistheden binnen 2 werkdagen bij verhuurder te melden. De op deze website opgenomen algemene informatie en de reserverings- en betalingsvoorwaarden maken eveneens deel uit van de overeenkomst.

De huursom bestaat uit de huurprijs voor de betreffende periode, de borgsom, de kosten voor eindschoonmaak en de aan de gemeente Bergen verschuldigde toeristenbelasting. De huursom is inclusief normaal gebruik van gas, water en licht. Wij berekenen geen reserveringskosten.

Annulering door de huurder dient schriftelijk te gebeuren. In dat geval zijn de volgende kosten verschuldigd:

a. bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de huurprijs;
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de huurprijs;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de huurprijs;
d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huurprijs.

Wij attenderen u op de mogelijkheid een annuleringskostenverzekering af te sluiten.

Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling van de kant van verhuurder nodig zal zijn. Verhuurder is dan gerechtigd de overeenkomst te annuleren. De huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals hierboven omschreven.

De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het netjes en schoon te houden.

Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op de schriftelijke bevestiging. De verhuurder mag in dat geval de huurder weigeren.

Verhuur per weekend geschiedt van vrijdag 14.00 uur tot maandag 10.00 uur.
Verhuur per midweek geschiedt van maandag 14.00 uur tot vrijdag 10.00 uur.
Verhuur per week geschiedt van vrijdag 14.00 uur tot vrijdag 10.00 uur, tenzij anders is overeengekomen.

Het is niet toegestaan om langer in het huisje te verblijven dan uit de huurovereenkomst voortvloeit.

Het is huurder niet toegestaan het huisje onder te verhuren.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op het terrein van Heereduin of in het huisje.

Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van het huis te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor het huis ernstig verzaakt, onder andere als hij meer of andere personen en/of dieren in het huis onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan het huis, de inventaris of het terrein van Heereduin of de andere opstallen of roerende zaken op het terrein van Heereduin, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van huurder.

In geval van schade is de huurder aansprakelijk voor het volledige bedrag. De borgsom is slechts een voorheffing bij eventuele aansprakelijkstelling.

Indien verhuurder het huis niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld brand- of stormschade) is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De huurder krijgt dan de volledige huursom terug, doch heeft geen recht op enige schadevergoeding.

Tekortkomingen in het huis dient de huurder onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren van de tekortkoming aan verhuurder te melden, op straffe van verval van rechten. In geval van een tijdige melding van een tekortkoming zal verhuurder zich inspannen om deze op te heffen. Als dat niet lukt en de tekortkoming zodanig ernstig is, dat het gebruik van de woning ernstig wordt belemmerd, heeft de huurder aanspraak op een passende schadeloosstelling.

Als er noodzakelijke reparaties aan het huisje of de inventaris gepleegd moeten worden dient de huurder altijd toestemming en toegang tot het huisje te verlenen.

Door het sluiten van de overeenkomst aanvaardt huurder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Het Heerehuisje
info@heerehuisje.nl

to Top of Page